e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login

 

 • VKM Nr. 1, Datë 10.01.2007 “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”, i ndryshuar me VKM nr.153, datë 22.03.2007, VKM nr.135, datë 03.02.2008, VKM nr.392, datë 08.04.2008, VKM nr.822, date 18.06.2008, VKM nr.46, datë 21.01.2009 VKM nr.495, datë 15.05.2009 dhe VKM nr.398, datë 26.05.2010. 
  Me shume..

 

 • VENDIM Nr.398, datë 26.05.2010 PЁR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NЁ VENDIMIN NR.1, DATЁ 10.1.2007, TЁ  KЁSHILLIT TЁ MINISTRAVE, “PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR
  Me shume..


 • VENDIM Nr.53, datë 21.1.2009 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME, i ndryshuar me VKM Nr. 139, datë 3.3.2010
  Me shume..

 

 • VENDIM NR. 1, DATË 10.01.2007 PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”, I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008 DHE VKM NR.46, DATË 21.01.2009
  Me shume...

 

 • VENDIM NR. 46, DATE 21.01.2009 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NЁ VENDIMIN NR.1, DATЁ 10.1.2007, TЁ KЁSHILLIT TЁ MINISTRAVE, “PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK”, TЁ NDRYSHUAR         
  Me shume...

 

 • VENDIM NR.45, DATË 21.01.2009 PЁR KRYERJEN E PROCEDURAVE NË MËNYRË ELEKTRONIKE 
   Me shume...

 

 • VENDIM NR.822, DATË18.6.2008 PЁR DISA SHTESA NЁ VENDIMIN NR.1, DATЁ 10.01.2007, TЁ KЁSHILLIT TЁ MINISTRAVE, “PЁR MIRATIMIN E RREGULLAVE PЁR PROKURIMIN PUBLIK”, TЁ NDRYSHUAR
  Me shume...

 

 • VENDIM NR.135, DATE 03.02.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE ,“PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR 
  Me shume...

 

 • VENDIM NR. 659 DATË 3.10.2007, PËR RREGULLAT E KRYERJES SE PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK ME MJETE ELEKTRONIKE 
  Me shume...

 

 • VENDIM NR.153, DATË 22.03.2007, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”
  Me shume...